La Xarxa Equator (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) es tracta d’una iniciativa internacional que persegueix la millora de la fiabilitat i el valor de la literatura científica sanitària publicada mitjançant la promoció de la publicació transparent i precisa, i la utilització de guies de publicació robustes. És la primera iniciativa coordinada que aborda els problemes de publicació inadequada de manera sistemàtica i a escala mundial.

A través de diferents guies, la Xarxa Equator persegueix la missió d’aconseguir una major precisió, transparència i detall durant la publicació de tots els estudis de recerca sanitària per a assegurar una recerca útil i reproduïble. A la seva pàgina web trobem la guia CONSORT per a assajos clínics aleatoritzats, la guia STROBE per a estudis observacionals, PRISMA per a revisions sistemàtiques i moltes altres guies d’interès d’acord amb la naturalesa de l’estudi que es dugui a terme. Cadascuna d’aquestes guies incorpora una checklist, és a dir, una sèrie de directrius que deuen complir les publicacions d’un estudi determinat. El nostre consell és que abans de posar en marxa un projecte, s’estudiï amb deteniment la guia pertinent per a aprofitar al màxim tota la informació i aconseguir una recerca útil, transparent, reproduïble i de qualitat.

 

 

D’altra banda, a la pestanya News de la web, trobarem les SAMPL guidelines for statistical reporting. Aquesta guia està dirigida tant a editors de les revistes científiques, com als autors i revisors. Proveeix una sèrie de normes i mètodes per a mostrar, descriure i recolzar els resultats i conclusions estadístiques. Aquestes directrius comprenen tant la secció de metodologia estadística de les publicacions, com la secció de resultats.

La secció de metodologia estadística, que és la més simple, conté material orientatiu i diverses instruccions que es divideixen en: anàlisis preliminars, anàlisis primaris i anàlisis suplementaris. L’objectiu d’aquesta primera part de la guia consisteix a descriure els mètodes estadístics amb suficientment detall, tant com per a habilitar al lector expert amb accés a les dades originals a verificar els resultats publicats.

La segona part de la guia dedicada a la publicació dels resultats, té la finalitat de proveir tantíssim detall sobre els resultats com perquè puguin ser incorporats a altres anàlisis. Aquesta part engloba tot allò que relaciona amb: 1) la comunicació dels números i els descriptius estadístics, 2) les ràtios i les tasses, 3) les hipòtesis contrastades i els tests, 4) anàlisis d’associació, 5) anàlisis de correlació, 6) anàlisis de regressió, 7) anàlisis de la variància (ANOVA) o covariància (ANCOVA), 8) anàlisis de supervivència o temps fins a l’esdeveniment, i 9) anàlisis bayesians.

Us animem que feu ús d’aquest material que la Xarxa Equator posa a la nostra disposició. Solament redactant un article amb el major detall possible, transparència i precisió aconseguirem un aprofitament òptim i reproduïble de la nostra recerca.